Ne bis in idem – dubbelbestraffning

2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse. Efter att denna dom meddelades tog Skatteverket krafttag för att rätta ärenden där personer tidigare hade blivit påförda skattetillägg och dessutom åtalade för skattebrott när det gäller samma förseelse. Detta innebar att rättelser gjordes för cirka 6 000 personer.

I många av dessa gjordes rättelser genom att Skatteverket undanröjde tidigare påfört skattetillägg. Detta var ett omfattande arbete där undertecknad själv var en av de utvalda skatteombuden som förberedde underlaget för att det därefter skulle ske resning och korrigering.

Skatteverket upprättade därefter en styrsignal om vilka regler som ska vara gällande efter domen och i vilka situationer där skattetillägg och en anmälan om skattebrott kan upprättas trots den tidigare domen.  För dessa situationer uppkommer fortfarande. Vid exempelvis en händelse där ett aktiebolag lämnar oriktiga uppgifter avseende inkomster, dvs bolaget underlåter att redovisa vissa inkomster från en köpare. De oredovisade inkomsterna uppgår till 1.000.000 kr. Skatteverket upptäcker felaktigheten och påför ett skattetillägg på de oredovisade inkomsterna. Samtidigt så upprättar Skatteverket en brottsanmälan på företagsledaren i bolaget gällande skattebrott. Skattetillägg och skattebrott kan i grunden ses som samma förseelse men det går inte att upprätta en brottsanmälan på själva bolaget och därför hänförs den till företagsledaren. I och med detta förfarande undgår Skatteverket att påföra skattetillägg och anmäla samma person.

Detta förfarande kan anses orimligt men det har prövats vid ett antal tillfällen i domstol och utfallen i målen har varit eniga.

Möllers Juridik erbjuder dig som varit utsatt för dubbelbestraffning i och med att du blivit åtalad för skattebrott och samtidigt blivit påförd skattetillägg för samma förseelse skatterådgivning genom att bistå vid resning i domstol, alternativt begäran om rättelse hos Skatteverket.

Det har på senare tid uppkommit en del ärenden där en person förutom att få rättelse avseende dubbelbestraffningen även blivit tilldömd ett skadestånd.

Situationen ovan kallas inom rättsväsendet för ne bis in idem, vilket innebär att en person inte ska kunna straffas för samma förseelse två gånger.

Kontakta Möllers Juridik om du tror att du utsatts för ovanstående.

1 Kommentar

  1. HenryGiree den 7 december, 2020 kl 07:41

    Den finansiella roboten är din framtida rikedom och självständighet.
    Länk – https://u.to/pbBwGg

Lämna en kommentar