Hästverksamhet – hobby eller näringsverksamhet

Skatteverket gör ofta bedömningen att drivande av hästverksamhet ses som en hobby och inte som en näringsverksamhet. Denna bedömning är oftast korrekt men vid vissa tillfällen ska verksamheten beskattas som näringsverksamhet. För att det ska anses vara en näringsverksamhet så ska den ha ett vinstsyfte, den ska bedrivas självständigt och varaktigt. Oftast är det just vinstsyften hästverksamheter snubblar på. Att verksamheten bedrivs varaktigt och självständigt är oftast inga problem att uppfylla.

Vinstsyftet är dock svårare att visa för Skatteverket. Detta beror främst på att de flesta som bedriver hästverksamhet gör det med underskott. Detta kan också vara en ofta återkommande orsak till varför personen som driver verksamheten vill att det ska ses som näringsverksamhet. Görs bedömningen att det är näringsverksamhet finns det helt andra möjligheter att utnyttja underskottet i näringsverksamheten jämfört med om det ses som en hobby. I en hobby går det inte att göra avdrag för underskott eller kostnader som uppkommit i verksamheten.

Även avdrag för mervärdesskatt påverkas. Kammarrätten i Jönköping meddelade nyligen en dom där de anser att en hästverksamhet ska ses som näringsverksamhet och att näringsidkaren ska ha rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt.

I målet framgick att ett bolag ägde ett antal travhästar, dessa hästar har till en början tränats av ägaren, det fanns även viss personal som tränade hästarna. Efter en tid flyttades hästarna till en professionell tränare. Hästarna tävlade och sprang in en del prispengar.

Skatteverket argumenterade för att först när hästarna flyttades till den professionella tränare ska det ses som bolaget bedriver beskattningsbar näringsverksamhet. Innan dess är Skatteverkets uppfattning att det är en verksamhet som bedrivs som en hobby.

Kammarrätten ser det dock på ett annat sätt. Resonemanget som kammarrätten framför är mycket intressant vad gäller just bedömningen om en hästverksamhet ska ses som en hobby eller en beskattningsbar näringsverksamhet. Tidigare i artikeln redogjorde jag för ett av Skatteverkets mest vanliga argument för att hästverksamhet ska ses som en hobby, att verksamheten inte har ett vinstsyfte och har ständiga underskott. Kammarrätten anser dock att det inte är ovanligt att en hästverksamhet påbörjas i mindre omfattning och att det inte är ovanligt att det uppstår underskott till en början. Denna jämförelse kan göras med flera verksamheter, det är inte ovanligt att det till en början uppstår vissa underskott i en näringsverksamhet.

Kammarrätten tar stor hänsyn till att bolaget har visat att det arbetat för att drivas med vinstsyfte, trots att det inte varit så från början. Det finns även ytterligare nya domar som visar att bedömningen avseende hästverksamheten börjat svänga lite.

Möllers Juridik har erfarenhet av att driva processer både från Skatteverkets synvinkel och det enskilda bolaget. Kontakta gärna Möllers Juridik i ovanstående frågor för skatterådgivning eller stöd i pågående ärende.

Lämna en kommentar