Företrädaransvar i skatteärenden

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom avseende företrädaransvar i ett aktiebolag.

Bolaget bestod av två styrelseledamöter, bolaget bedrev transportverksamhet och efter att bolaget försatts i konkurs under 2012 framgick det efter Skatteverkets utredning att bolaget hade upprättat ett antal osanna fakturor, detta innebar att Skatteverket höjde arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. När konkursen avseende bolaget var avslutad 2015 uppgick skattefordringarna till 1,7 miljoner kronor.

Skatteverket riktade därefter sin fordring mot bolaget och en av styrelseledamöterna. Underinstanserna ansåg att styrelseledamoten hade handlat grovt oaktsamt, vilket är ett av de två krav som krävs för att Skatteverket ska kunna rikta företrädaransvar mot styrelseledamöter i aktiebolag, p.g.a. ledamoten inte hade varit tillräckligt uppmärksam vid den löpande verksamheten.

Domstolarna ansåg inte att ledamoten hade haft ett ägarintresse och hans inflytande i bolaget var begränsat och därmed befriade de honom delvis från betalningsskyldigheten.

I detta mål framgår det att Skatteverket i många fall kan rikta betalningsskyldighet gentemot fysiska personer i aktiebolag och att företrädaransvaret kan bli förödande för ledande personer i bolag. Målet stämmer överens med övrig nyare praxis och Skatteverket handhavande i liknande ärenden.

I normala fall är en fysisk person i en ledande ställning i ett aktiebolag inte personligt ansvarig för bolagets skulder, men just i de fall då denne person har handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligen gjort felaktigheter kan företrädaransvaret kliva in.

Det är Skatteverket som har bevisbördan för att en person har handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligen inte har gjort skatteavdrag eller underlåtit att betala korrekt skatt. Bevisbördan bör gå ganska långt då det dels får väldigt stora konsekvenser gentemot den enskilde och det är dessutom allvarliga anklagelser.

I domskälen anges att styrelseledamoten har ett omfattande förvaltningsansvar och att denne har brustit vad gäller kontrollen bolagets verksamhet på ett sådant sätt att han anses ha varit grovt oaktsam.

Kontakta gärna Möllers Juridik i ovanstående frågor för skatterådgivning eller stöd i pågående ärende.

Lämna en kommentar