Avräkning av utländsk skatt

Avräkning av utländsk skatt regleras i Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, alternativt i skatteavtal. Lagen anger att skatt som betalas utomlands ska kunna reducera den svenska skatten. Avräkning handlar om hur en internationell dubbelbeskattning kan undvikas för juridiska och fysiska personer genom att den utländska skatten avräknas från den svenska skatten.

Det finns två olika tillfällen då dubbelbeskattning kan uppkomma, internationell dubbelbeskattning och ekonomisk dubbelbeskattning. Internationell dubbelbeskattning är när en juridisk eller fysisk person beskattas för samma inkomst i två olika länder. Det innebär att personen blir hårdare beskattad för att samma inkomst beskattas i flera länder. Ekonomisk dubbelbeskattning är när exempelvis en juridisk persons vinst beskattas och därtill beskattas en utdelning.

Ett exempel avseende internationell beskattning kan vara när en person blir beskattad med 300 tkr i exempelvis Tyskland men sedan blir samma inkomst beskattad i Sverige med 500 tkr, det totala skatten blir 800 tkr. I det här fallet ska den utländska skatten (300) räknas av.

I de fall det inte finns några skatteavtal mellan Sverige och det aktuella landet görs alltid avräkningen enligt avräkningslagen, om det finns avtal får man först titta på skatteavtalet om det framgår specifika regler gällande i vilket land skatten ska hänföras. I vanliga fall så brukar skatteavtalen hänvisa till avräkningslagen.

Det vanliga är att det är landet där den juridiska eller fysiska personen har sitt säte som gör avräkningen av den skatt som detta land har påfört. Detta innebär att en svensk person som begär avräkning av utländsk skatt ska kunna få avräkning av den utländska skatten, men bara upp till den skatt som personen har betalat i Sverige.

Det är alltid den skattskyldige som ska visa rätten till avräkning, detta kan göras på ett flertal olika sätt. Om den skattskyldige inte kan visa ett precist belopp men ändå bevisa att utländsk skatt har betalats för samma inkomst som har beskattats i Sverige kan det finnas skäl till avräkning.

Jag skrev tidigare att Skatteverket inte kan avräkna mer skatt än vad som betalats i Sverige för samma inkomst, detta kallas spärrbelopp. Det finns olika sätt för att beräkna detta spärrbelopp.

Avräkning sker mot i första hand mot statlig inkomstskatt, därefter avkastningsskatt på pensionsskatt. Det går inte att erhålla avräkning om personen enbart har fastighetsskatt.

Det kan i vissa situationer vara möjligt att spara den utländska skatten för att nyttja den vid ett senare år.

Kontakta gärna Möllers Juridik om ni har frågor avseende ovanstående. Möllers Juridik har lång erfarenhet av vilka möjligheter det finns för att styrka rätten till avräkning av utländsk skatt, hur spärrbelopp kan beräknas och i vilka situationer det är möjligt att spara utländska skatten.

Lämna en kommentar