Tryckerimomsen – en återkommande fråga

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde nyligen ett förhandsbesked från skattenämnden avseende den omstridda tryckerimomsen.

Ett förbund knutet till Sveriges riksidrottsförbund anlitar ett tryckeri för att producera en medlemstidning till förbundets medlemmar. Tidningen utkommer vid fyra tillfällen per år. Innehållet i medlemstidningar är dels artiklar, annonser och annan skrift hänförlig till förbundets verksamhet. Arbetet som tryckeribolaget utför utgörs bl.a. av layout, annonsförsäljning, redaktionella arbeten och tryckning av medlemstidningen.

Sedan tidigare är det klarlagt att framställning av medlemstidningar i olika former och omsättning av sådana är undantagna från momspliktig omsättning. Detta innebär dock inte att all form av framställning av tidningar undantas från momspliktig omsättning.  Generellt brukar sägas att en medlemstidning som är knuten till ett ideellt intresse är undantagen från momsplikt.

I förbundets ansökan om förhandsbesked ställdes två frågor som anknyter till mervärdesskatten. Den första frågan handlade om förbundets medlemstidning kunde anses vara just en sådan tidning som är undantagen från mervärdesplikt. Den andra frågan var huruvida tryckeriets tillhandahållande av medlemstidningen till förbundet var undantagen från mervärdesskatt.

Skatterättsnämnden besvarade båda frågorna med att det utgjorde ingen momspliktig omsättning och därmed fastställde Skatterättsnämnden vad som tidigare diskuterats gällande tryckerier och mervärdesskatt. Vad gäller den andra frågan ansåg Skatterättsnämnden att tryckeriet erhöll förbundet en färdig produkt i form av medlemstidning och är undantagen från skatteplikt.

Skatteverket valde att överklaga den andra frågan till högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket ansåg att det uppdrag tryckeribolaget utfört utgjorde en skattepliktig tjänst. Orsaken till detta var att Skatteverket ansåg att tryckeribolaget aldrig förfogade över medlemstidningen såsom ägare, inte heller ansåg Skatteverket att tryckeribolaget framställt medlemstidningen på egen hand och på dessa grunder kan inte tryckeribolaget ansetts överlåta en vara.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom den 2 februari 2017 där de fastställde skatterättsnämndens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar först att förbundet anses som ägare till det material som framkommer i tryckeribolagets upprättade medlemstidning, samt att samtliga annonsintäkter från medlemstidningen tillfaller bolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tryckeribolaget levererar en medlemstidning till förbundet mot ersättning vilket utgör typiska dragen för leverans av en vara. Därefter konstaterar domstolen att äganderätten till medlemstidningen inte spelar någon roll och med detta faller en stor del av Skatteverkets argumentation. Sammanfattningsvis anser domstolen att tryckeribolagets intäkter hänförliga till medlemstidningen är undantagna från skatteplikt i enlighet med 3 kap. 14 § mervärdesskattelagen.

Kontakta gärna Möllers Juridik om ni har frågor avseende ovanstående. Möllers Juridik har lång erfarenhet av momsfrågor, i synnerhet momsfrågor hänförliga till de s.k. tryckerifrågorna.

Lämna en kommentar