Medlemsavgifter kontra kostnader i näringsdrivande föreningar

I ideella organisationer som bedriver skattepliktig näringsverksamhet uppkommer emellanåt problem med hur medlemsavgifter kontra kostnader för medlemsverksamhet verksamhet ska hanteras. Föreningen hävdar ibland att man inte har några kostnader för medlemsverksamhet eller att det i vart fall är väldigt låga och yrkar därför avdrag för samtliga eller nästan samtliga kostnader medan däremot medlemsavgifterna fortfarande i sin helhet ska anses vara skattefria inkomster.

Det normala i en förening får antas vara att medlemsavgifterna i vart fall ska täcka kostnaderna för medlemsverksamheten varför det i de fall där medlemsavgifterna är relativt stora i förhållandena till kostnaderna i medlemsverksamheten kan ifrågasättas om medlemsavgifterna faktiskt är medlemsavgifter eller om det är något annat, exempelvis betalning för någon tjänst som föreningen utför gentemot medlemmarna dvs egentligen någon form av serviceavgift. I enstaka fall kan det finnas förklaring till varför medlemsavgifter något eller några år är betydligt större än kostnaderna för medlemsverksamheten.

I praxis finns ett antal avgöranden, som i sig oftast rör ekonomiska föreningar, där domstolen både bedömt om medlemsavgifterna är någonting annat än just medlemsavgifter och därmed ska anses vara skattepliktiga såväl som frågan om hur stor del av kostnaderna som ska anses vara hänförliga till kostnader för medlemsverksamhet och därmed inte utgöra avdragsgilla kostnader i rörelseverksamheten. Domstolarna har i några domar bedömt att det inte är fråga om faktiska medlemsavgifter utan är andra, skattepliktiga inkomster. Domstolarna har i andra domar bedömt att kostnaderna i medlemsverksamheten uppgår till belopp som motsvarar medlemsavgifternas storlek och därför inte är avdragsgilla i rörelseverksamheten.

En slutsats som möjligen kan dras av dessa rättsfall som handlar om kostnader är att det är den som yrkar avdrag för kostnader som med tillräcklig styrka måste visa att det föreligger avdragsrätt för de yrkade kostnaderna. Om tillräcklig bevisning inte förebringas för att så är fallet synes domstolen anta att kostnaderna i medlemsverksamheten i vart fall uppgår till ett belopp som motsvarar inkomsterna i form av medlemsavgifter.

Vid frågor avseende om medlemsavgifter och kostnader är skattepliktiga i er förening är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för rådgivning.

Lämna en kommentar