Idrottsförening med aktiebolag och uttagsbeskattning

Skatteregler är inte alltid neutrala. Olika motiv ger olika regler för idrottsföreningar och aktiebolag. Idrottsföreningar skattebefrias ofta då de främjar ett allmännyttigt ändamål.

Bolag främjar sina ägare och de utgör hörnstenar i skattefinansieringen av samhällets välfärd. De bidrar med inkomstskatt och mervärdesskatt. Värdet av en vara eller tjänst som tas ut från näringsverksamhet ska beskattas till det rätta värdet, dvs. det marknadsmässiga priset.

Det är av särskild vikt när det gäller beroende parter med gemensamma intressen som har transaktioner sig emellan, såsom i det här fallet där det gäller en idrottsförening som äger ett aktiebolag. Ett bolag som tillhandahåller en förening en vara eller tjänst utan ersättning, eller för låg ersättning överför värdet till föreningen utan att någon större intäkt uppkommer i bolaget. Bolaget får avdrag för kostnaden för det överlåtna. Därvid måste korrigering ske för att skattesystemet ska fungera på ett rättvist och effektivt sätt.

Vid beskattning av en sådan oäkta idrottskoncern aktualiseras reglerna i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen, IL, gällande idrottsföreningen som moderförening, 22 kap. IL avseende uttagsbeskattning av dotterbolag, 35 kap. IL gällande avdrag för lämnat koncernbidrag och 61 kap. IL beträffande marknadsvärdet.

Företag som är skattskyldiga i Sverige och som ingår i samma koncern kan under vissa förutsättningar lämna koncernbidrag till varandra. Det innebär att företag i koncernen gör en värdeöverföring till ett annat företag i koncernen och erhåller avdrag för denna samtidigt som mottagande företag ska ta upp samma belopp till beskattning. Koncernbidrag kan således användas för att åstadkomma resultatutjämning inom koncernen.

Alla ersättningar inom en oäkta koncern ska oavsett vad transaktionen avser motsvara marknadsvärdet för den vara eller tjänst som transaktionen avser.

Inom oäkta koncerner förekommer emellanåt att man tillämpar en koncernsyn vid prissättningen av koncerninterna varor och tjänster utan att det finns stöd för det tillämpade synsättet inom skattelagstiftningen. Ersättningen för koncerninterna transaktioner kan härigenom avvika från vad som kan anses motsvara ett marknadsvärde.

Fortsättning avseende skattefrågor kring idrottsföreningar som äger aktiebolag kommer inom kort.

Vid frågor avseende beskattning i ideella föreningar är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för rådgivning.

Lämna en kommentar