Underprissättning inom oäkta koncernen, fortsättning på artikelserien om beskattning av ideell förening som äger ett aktiebolag

Som regel uppfyller idrottsföreningar kraven i 7 kap 7 § inkomstskattelagen, IL, vilket innebär att de undantas från skattskyldighet. I en s.k. Oäkta koncern med en allmännyttig ideell förening som moderförening och med ett helägt dotteraktiebolag kan inte koncernbidrag lämnas med skatterättslig verkan. Det innebär att det inte går att resultatutjämna inom koncern utan beskattningskonsekvenser. De olika rättssubjekten som ingår i en oäkta koncern ska utifrån ett skatterättsligt perspektiv bedömas var för sig, dvs. helt åtskilda utifrån olika lagrum i IL. Vidare ska alla transaktioner inom en oäkta koncern ske på marknadsmässiga villkor precis som mellan två helt oberoende parter utan intressegemenskap. Bl.a. vad avser internhyra. I annat fall kan en uttagsbeskattning av hyrestjänst ske. Man kan således inte kringgå bestämmelserna gällande avdragsrätten för koncernbidrag i 35 kap. IL genom en underprissättning av de transaktioner som sker mellan moderföreningen och dotterbolaget.

Internprissättning är det pris som den allmännyttiga ideella föreningen och bolaget sätter på transaktioner inom en oäkta koncern. Den grundläggande principen är att priserna mellan de två juridiska personerna ska sättas som om transaktionerna sker mellan två oberoende företag. Inom internationella koncerner kallas principen för armlängdsprincipen.

De tankar och synsätt som ligger bakom regelverket för internprissättning är att prissättning på transaktioner såsom exempelvis varor, tjänster eller immateriella tillgångar mellan företag inom en oäkta koncern kan ha en stor påverkan på i vilken del av koncernen vinsterna uppstår och därmed i vilket företag skatten ska beskattas.

Det är i ovanstående stycke problemen uppstår för den ideella föreningen och bolaget i den oäkta koncernen.  Bolaget som är dotterbolag till ideella föreningen gör en vinst genom att underprissättning av bl.a. varor och tjänster redovisas i den skattefria ideella föreningen och inte i det skattepliktiga aktiebolaget varvid beskattningen av resultatet inte sker i rätt företag.

I nästa avsnitt av denna form av beskattning kommer jag gå in mer på djupet avseende uttagsbeskattning mellan ideella idrottsföreningen och dotterbolaget.

Lämna en kommentar