Definitionen av uttagsbeskattning, specifikt handel mellan en ideell idrottsförening och ett dotterbolag

Innebörden av uttagsbeskattning är att skillnaden mellan marknadsvärdet och vederlaget ska tas upp som intäkt av näringsverksamhet. I dess fall hos dotterbolaget. Av 22 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL, framgår att med uttag avses att den skattskyldige, i det här fallet dotterbolaget, överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Bestämmelserna om uttag tillämpas också på uttag av en tjänst, exempelvis hyrestjänst om värdet av tjänsten är mer än ringa. Med uttag av tjänst menas i princip alla former av tjänster som en näringsidkare tar ut ur sin verksamhet och för över till någon annan utan att marknadsmässigt vederlag erhålles. Av 22 kap. 7 § IL framgår att uttag av tillgång eller tjänst ska behandlas som om den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, dvs uttagsbeskattning.

Uttag av tjänst ska enligt 61 kap. 2 § IL värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärdet förstås det pris som överlåtare kan antas erhålla om tjänsten bjuds ut på marknaden under villkor som med hänsyn till överlåtarens affärsmässiga situation framstår som fördelaktig för ett företag att för en viss affär ta ut ett lägre pris än vad som skulle kunna erhållas om tjänsten bjudits ut på marknaden.

Ett exempel kan vara en säljare som vill arbeta upp en arbetsrelation till en viss kund. Säljaren säljer varor till ett pris som understiger marknadspriset. I ett sådant fall kan ett lägre pris än marknadspriset anses affärsmässigt motiverat och det saknas anledning för Skatteverket att uttagsbeskatta säljaren.

Det är upp till säljaren att visa att affärsmässiga överväganden ligger bakom ett underpris. Om det föreligger ett ägarsamband och intressegemenskap mellan parterna så ska även detta beaktas. I just denna redogörelse är förhållandena sådana att det är en ideell idrottsförening som äger aktiebolag och därmed har ovanstående situation uppstått och innebär att beviskraven för att visa att det är affärsmässigt motiverat att ta ett pris som understiger marknadspriset.

I nästa och avslutande delen kommer jag redogöra för beskattningskonsekvenser och Skatteverkets uppfattning avseende omständigheterna när en ideell förening hyr en idrottsarena av sitt dotterbolag.

 

Lämna en kommentar