SINK – Krav för skattskyldighet

SINK gäller beskattning av inkomster som är hänförliga till inkomstslaget tjänst och kan aldrig komma ifråga när det gäller beskattning av kapital- och näringsinkomster.

I 3 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999-.1229),IL finns en hänvisning till andra lagar som gäller skattskyldighet för begränsat skattskyldiga.

SINK är en definitiv källskatt. Det finns ett särskilt ansöknings- och beslutsförfarande när det gäller SINK.

Skattskyldigheten regleras i 3 § Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586), SINK. Omfattas av SINK kan endast en fysisk person. Personen ska dessutom vara bosatt utomlands. Begreppet ”bosatt utomlands” är definierat i 2 § SINK och innebär att den fysiske personen är begränsat skattskyldig. Dessutom krävs för skattskyldighet att personen får en inkomst som är skattepliktig enligt SINK. Vad som är skattepliktig inkomst enligt SINK regleras i 5 § SINK. Det är viktigt att påpeka att om en inkomst inte är skattepliktig enligt IL så är den heller inte skattepliktig enligt SINK, detta framgår i 5 § 4 st. SINK.

Reglerna i IL som medför skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. har inte någon motsvarighet i SINK. Skatteverket anser att endast ersättning för arbete som utförts under tid då personen varit obegränsat skattskyldig omfattas av skattelättnaderna. Några skattelättnader ska därför normalt inte medges vid beskattning enligt SINK.

I det fall en ersättning kan disponeras först efter utflyttning från Sverige och beskattning enligt SINK är aktuell ska de skattelättnader som finns reglerade i IL tillämpas. Exempelvis så ska enbart 75 procent av en retroaktiv lön beskattas med särskild inkomstskatt om 20 procent.

De skattelättnader som finns för utländska nyckelpersoner m.fl. ska tillämpas på ersättning som betalas ut i förskott när ersättningen är hänförlig till arbetet som ska utföras inom tidsgränsen som gäller enligt Forskarskattenämndens beslut. Betalas ett förskott ut till den som är bosatt utomlands ska det tas hänsyn till bestämmelserna om skattelättnader vid beskattning enligt A-SINK eller SINK.

I de fall en begränsat skattskyldig begär att hans ersättningar ska beskattas enligt IL har han också rätt till de skattelättnader som anges i 11 kap. 23 § IL. I vissa situationer kan det vara gynnsammare att beskattas enligt IL än SINK.

Har ni frågor angående SINK får ni gärna kontakta Möllers Juridik via telefon eller e-post.

2 Kommentarer

  1. Kjell den 2 april, 2017 kl 15:30

    Intressant läsning.

    • moller den 6 april, 2017 kl 08:48

      Tack Kjell! Sprid gärna budskapet om att det finns mycket intressant läsning här.

Lämna en kommentar