Bokföringsbrott, grund för att häva vapentillstånd!

Polismyndigheten beslutade att återkalla vapentillståndet för en man med motiveringen att mannen inte uppfyllde vapenlagstiftningens krav på omdöme, ansvar, pålitlighet samt laglydighet. Mannen hade under några tidigare år inte skött redovisningen och bokföringen  i dennes företag. Detta ledde till att han blev dömd för bokföringsbrott, vilket är ett av de två vanligaste brotten som begås…

Läs mer

Marknadsmässig arenahyra för idrottsföreningar förändras

Jag har i en tidigare artikelserie skrivit om uttagsbeskattning, när arenabolaget hyr ut en arena till moderföreningen som är en ideell idrottsförening. Förra veckan meddelade högsta förvaltningsdomstolen en dom avseende just dessa omständigheter. Domen innebär en förändring avseende Skatteverkets tillvägagångsätt för att fastställa en marknadsmässig hyra. Skatteverket har hela tiden argumenterat för att en kostnadsbaserad…

Läs mer

SINK – Krav för skattskyldighet

SINK gäller beskattning av inkomster som är hänförliga till inkomstslaget tjänst och kan aldrig komma ifråga när det gäller beskattning av kapital- och näringsinkomster. I 3 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999-.1229),IL finns en hänvisning till andra lagar som gäller skattskyldighet för begränsat skattskyldiga. SINK är en definitiv källskatt. Det finns ett särskilt ansöknings- och beslutsförfarande…

Läs mer

Marknadsmässig hyra avseende idrottsarena när hyresgästen är ägare till det uthyrande bolaget

Beträffande internhyror som avtalats mellan den ideella idrottsföreningen och bolaget har frågor om vad som kan anses vara marknadsmässig hyra för de lokaler eller utrymmen som föreningen hyr för att bedriva den idrottsliga verksamheten. Tidigare var det som regel enbart kommuner som tillhandahöll skattefinansierade idrottsarenor till idrottsföreningarna. Idag är omständigheterna annorlunda, det är ofta förekommande…

Läs mer

Definitionen av uttagsbeskattning, specifikt handel mellan en ideell idrottsförening och ett dotterbolag

Innebörden av uttagsbeskattning är att skillnaden mellan marknadsvärdet och vederlaget ska tas upp som intäkt av näringsverksamhet. I dess fall hos dotterbolaget. Av 22 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL, framgår att med uttag avses att den skattskyldige, i det här fallet dotterbolaget, överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att…

Läs mer

Underprissättning inom oäkta koncernen, fortsättning på artikelserien om beskattning av ideell förening som äger ett aktiebolag

Som regel uppfyller idrottsföreningar kraven i 7 kap 7 § inkomstskattelagen, IL, vilket innebär att de undantas från skattskyldighet. I en s.k. Oäkta koncern med en allmännyttig ideell förening som moderförening och med ett helägt dotteraktiebolag kan inte koncernbidrag lämnas med skatterättslig verkan. Det innebär att det inte går att resultatutjämna inom koncern utan beskattningskonsekvenser.…

Läs mer

Idrottsförening med aktiebolag och uttagsbeskattning

Skatteregler är inte alltid neutrala. Olika motiv ger olika regler för idrottsföreningar och aktiebolag. Idrottsföreningar skattebefrias ofta då de främjar ett allmännyttigt ändamål. Bolag främjar sina ägare och de utgör hörnstenar i skattefinansieringen av samhällets välfärd. De bidrar med inkomstskatt och mervärdesskatt. Värdet av en vara eller tjänst som tas ut från näringsverksamhet ska beskattas…

Läs mer

Medlemsavgifter kontra kostnader i näringsdrivande föreningar

I ideella organisationer som bedriver skattepliktig näringsverksamhet uppkommer emellanåt problem med hur medlemsavgifter kontra kostnader för medlemsverksamhet verksamhet ska hanteras. Föreningen hävdar ibland att man inte har några kostnader för medlemsverksamhet eller att det i vart fall är väldigt låga och yrkar därför avdrag för samtliga eller nästan samtliga kostnader medan däremot medlemsavgifterna fortfarande i…

Läs mer

Naturlig anknytning avseende stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

Begreppet naturlig anknytning återfinns i 7 kap.3 § inkomstskattelagen, IL och kan delas upp i flera delar. Inledningsvis används begreppet som samlingsbegrepp för dels direkt led, dels annan naturlig anknytning. Med direkt led avses verksamhet som ingår som ett direkt led i en ideell förenings utförande främjande av dess allmännyttiga ändamål. Med annan naturlig anknytning…

Läs mer

Tryckerimomsen – en återkommande fråga

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde nyligen ett förhandsbesked från skattenämnden avseende den omstridda tryckerimomsen. Ett förbund knutet till Sveriges riksidrottsförbund anlitar ett tryckeri för att producera en medlemstidning till förbundets medlemmar. Tidningen utkommer vid fyra tillfällen per år. Innehållet i medlemstidningar är dels artiklar, annonser och annan skrift hänförlig till förbundets verksamhet. Arbetet som tryckeribolaget utför utgörs…

Läs mer