Avräkning av utländsk skatt

Avräkning av utländsk skatt regleras i Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, alternativt i skatteavtal. Lagen anger att skatt som betalas utomlands ska kunna reducera den svenska skatten. Avräkning handlar om hur en internationell dubbelbeskattning kan undvikas för juridiska och fysiska personer genom att den utländska skatten avräknas från den svenska skatten. Det finns…

Läs mer

Företrädaransvar i skatteärenden

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom avseende företrädaransvar i ett aktiebolag. Bolaget bestod av två styrelseledamöter, bolaget bedrev transportverksamhet och efter att bolaget försatts i konkurs under 2012 framgick det efter Skatteverkets utredning att bolaget hade upprättat ett antal osanna fakturor, detta innebar att Skatteverket höjde arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. När konkursen avseende bolaget var avslutad…

Läs mer

Hästverksamhet – hobby eller näringsverksamhet

Skatteverket gör ofta bedömningen att drivande av hästverksamhet ses som en hobby och inte som en näringsverksamhet. Denna bedömning är oftast korrekt men vid vissa tillfällen ska verksamheten beskattas som näringsverksamhet. För att det ska anses vara en näringsverksamhet så ska den ha ett vinstsyfte, den ska bedrivas självständigt och varaktigt. Oftast är det just…

Läs mer

Ne bis in idem – dubbelbestraffning

2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse. Efter att denna dom meddelades tog Skatteverket krafttag för att rätta ärenden där personer tidigare hade blivit påförda skattetillägg och dessutom åtalade för skattebrott när det gäller samma förseelse. Detta…

Läs mer