Marknadsmässig arenahyra för idrottsföreningar förändras

Jag har i en tidigare artikelserie skrivit om uttagsbeskattning, när arenabolaget hyr ut en arena till moderföreningen som är en ideell idrottsförening. Förra veckan meddelade högsta förvaltningsdomstolen en dom avseende just dessa omständigheter. Domen innebär en förändring avseende Skatteverkets tillvägagångsätt för att fastställa en marknadsmässig hyra. Skatteverket har hela tiden argumenterat för att en kostnadsbaserad…

Läs mer

Marknadsmässig hyra avseende idrottsarena när hyresgästen är ägare till det uthyrande bolaget

Beträffande internhyror som avtalats mellan den ideella idrottsföreningen och bolaget har frågor om vad som kan anses vara marknadsmässig hyra för de lokaler eller utrymmen som föreningen hyr för att bedriva den idrottsliga verksamheten. Tidigare var det som regel enbart kommuner som tillhandahöll skattefinansierade idrottsarenor till idrottsföreningarna. Idag är omständigheterna annorlunda, det är ofta förekommande…

Läs mer

Definitionen av uttagsbeskattning, specifikt handel mellan en ideell idrottsförening och ett dotterbolag

Innebörden av uttagsbeskattning är att skillnaden mellan marknadsvärdet och vederlaget ska tas upp som intäkt av näringsverksamhet. I dess fall hos dotterbolaget. Av 22 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL, framgår att med uttag avses att den skattskyldige, i det här fallet dotterbolaget, överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att…

Läs mer

Underprissättning inom oäkta koncernen, fortsättning på artikelserien om beskattning av ideell förening som äger ett aktiebolag

Som regel uppfyller idrottsföreningar kraven i 7 kap 7 § inkomstskattelagen, IL, vilket innebär att de undantas från skattskyldighet. I en s.k. Oäkta koncern med en allmännyttig ideell förening som moderförening och med ett helägt dotteraktiebolag kan inte koncernbidrag lämnas med skatterättslig verkan. Det innebär att det inte går att resultatutjämna inom koncern utan beskattningskonsekvenser.…

Läs mer

Idrottsförening med aktiebolag och uttagsbeskattning

Skatteregler är inte alltid neutrala. Olika motiv ger olika regler för idrottsföreningar och aktiebolag. Idrottsföreningar skattebefrias ofta då de främjar ett allmännyttigt ändamål. Bolag främjar sina ägare och de utgör hörnstenar i skattefinansieringen av samhällets välfärd. De bidrar med inkomstskatt och mervärdesskatt. Värdet av en vara eller tjänst som tas ut från näringsverksamhet ska beskattas…

Läs mer

Medlemsavgifter kontra kostnader i näringsdrivande föreningar

I ideella organisationer som bedriver skattepliktig näringsverksamhet uppkommer emellanåt problem med hur medlemsavgifter kontra kostnader för medlemsverksamhet verksamhet ska hanteras. Föreningen hävdar ibland att man inte har några kostnader för medlemsverksamhet eller att det i vart fall är väldigt låga och yrkar därför avdrag för samtliga eller nästan samtliga kostnader medan däremot medlemsavgifterna fortfarande i…

Läs mer