Naturlig anknytning avseende stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

Begreppet naturlig anknytning återfinns i 7 kap.3 § inkomstskattelagen, IL och kan delas upp i flera delar. Inledningsvis används begreppet som samlingsbegrepp för dels direkt led, dels annan naturlig anknytning. Med direkt led avses verksamhet som ingår som ett direkt led i en ideell förenings utförande främjande av dess allmännyttiga ändamål. Med annan naturlig anknytning…

Läs mer

Företrädaransvar i skatteärenden

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom avseende företrädaransvar i ett aktiebolag. Bolaget bestod av två styrelseledamöter, bolaget bedrev transportverksamhet och efter att bolaget försatts i konkurs under 2012 framgick det efter Skatteverkets utredning att bolaget hade upprättat ett antal osanna fakturor, detta innebar att Skatteverket höjde arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. När konkursen avseende bolaget var avslutad…

Läs mer