Skattebrott

Skattebrott

I vår tjänst hos Skatteverket var en stor del hänförlig till skattebrott och frågor kring skattebrott. Under 10 år var vi ansvariga för att upprätta brottsanmälningar på det kontor där vi arbetade. Vi höll i utbildningar avseende skattebrott och frågor som uppkommer i samband med utredningar avseende skattebrott. Frågor kring skattebrott och eventuella brottsanmälningar gällande skattebrott uppkommer oftast i större utredningar hos Skatteverket, eller vid revisioner.

När Skatteverket genomför exempelvis revisioner händer det ofta att ansvarig handläggare begär in bokföring och annat underlag för att gå igenom ett företags skatterättsliga händelser. Vid vissa av dessa revisioner framkommer det att olika skattebrott har begåtts. Det är oftast bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och skattebrott som blir aktuellt. Dessa brott har Skatteverket en lagstadgad skyldighet att anmäla till ekobrottsmyndigheten och kan ofta leda till att en företagare åtalas för skattebrott.


Vi hanterar ärenden som rör skattebrott

Vi erbjuder rådgivning vid tillfällen då det kan vara aktuellt att en person utreds för skattebrott vilket inte är ovanligt i skattemål, men rådgivning erbjuds även i de fall då en person blivit åtalad och dömd för skattebrott men samtidigt fått ett skattetillägg för samma händelse.

Skatteverket har under ett antal år arbetat för att undanröja den dubbelbestraffning som var ofta förekommande tidigare, dock finns det ett stort antal personer som inte har fått rättelse. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade en dom 2013 där det slogs fast att en person som åtalats för skattebrott inte kan påföras skattetillägg för samma händelse. Detsamma gäller det motsatta förhållandet, dvs att en person som blivit påförd skattetillägg ska inte kunna åtalas för skattebrott.

Har Ni blivit åtalad för skattebrott och samtidigt blivit påförd skattetillägg för samma händelse kan det finnas möjligheter att påfört skattetillägg ska undanröjas. Det finns ett antal möjligheter som kan användas för att Ni ska bli korrekt behandlad enligt domen som omnämts ovan och med hänvisning till Europakonventionen.

Kontakta gärna oss för ytterligare information och rådgivning vid tillfällen då Ni eventuellt står inför en anklagelse om skattebrott eller i de fall då Ni blivit dubbelbestraffade. Läs mer om hur ni kan erhålla skatterådgivning.