Som regel uppfyller idrottsföreningar kraven i 7 kap 7 § inkomstskattelagen, IL, vilket innebär att de undantas från skattskyldighet. I en s.k. Oäkta koncern med en allmännyttig ideell förening som moderförening och med ett helägt dotteraktiebolag kan inte koncernbidrag lämnas med skatterättslig verkan. Det innebär att det inte går att resultatutjämna inom koncern utan beskattningskonsekvenser.…

Läs mer

Skatteregler är inte alltid neutrala. Olika motiv ger olika regler för idrottsföreningar och aktiebolag. Idrottsföreningar skattebefrias ofta då de främjar ett allmännyttigt ändamål. Bolag främjar sina ägare och de utgör hörnstenar i skattefinansieringen av samhällets välfärd. De bidrar med inkomstskatt och mervärdesskatt. Värdet av en vara eller tjänst som tas ut från näringsverksamhet ska beskattas…

Läs mer